Fene: a Rolda Oeste e Astano

|

A lentitude da Administración  no exercicio das súas funcións,  fai que  en ocasións,  a resolución de asuntos de xustificada urxencia  cheguen  ao momento  final da súa tramitación  viciados   de extemporaneidade como consecuencia  da excedida  demora na culminación do  seu procedemento, sendo boa mostra de tal eventualidade   a concreción definitiva do trazado da Rolda Oeste do  Concello de Fene; un viario de circunvalación municipal que incluído no Plan Sectorial dá  Rede Viaria comarcal da Axencia Galega de Infraestruturas,  a Xunta  de Galicia, non sen tempo e a pesar da urxencia, deixou resolto  esta primavera  despois de un atrófico periplo de 12   longos anos de relaxada  tramitación.
Coa precisión  do  trazado desta infraestrutura de gran escala,  cuxos 900 metros iniciais  discorren  agora   polo interior de Astano, queda resolta a indefinición que impediu  levar a termo  esta variante urbana con anterioridade, e cuxa  execución segue mantendo carácter perentorio, non tan só en razón ao ineludible desconxestionamento do tráfico urbano dunha saturada  rede viaria supra-municipal, senón tamén e  moi especialmente, polo valor engadido que a execución de tal infraestrutura  reportará ás instalacións do estaleiro ao ver  favorecidas  as súas xa excelentes condicións  cunha conexión directa coa AP-9, un efectivo nexo de comunicación que virá incrementar as  potencialidades deste  enclave industrial.
Pero non todas son vantaxes, pois  máis alá do  propio ancho da  traza  viaria, establécese  unha zona  de servidume  cuxa  repercusión espacial no ámbito do estaleiro alcanza os 135000 m2,  deixando fóra  de ordenación instalacións e edificios existentes,  á vez  de limitar  futuros aproveitamentos urbanísticos de actuais zonas ociosas. Unha desmedida  afección  que por operativa funcional  e necesidades expansivas  da  factoría, debese  restrinxir  esa área de influencia acorde a formulacións integradoras e  de maior coherencia.
A implantación definitiva  da Rolda Oeste de Fene a pesar das súas incuestionables vantaxes,  resultará  ser unha solución   incompleta se non leva parello a optimización espacial do ámbito de Astano  como enclave naval, e todo, desde a perspectiva da racionalización  e aproveitamento da factoría con expresión concreta  dos seus  usos,  a través da  redacción   vinculante dun Plan de Ordenación e Reforma Interior, expresivo do ámbito reservado para a construción naval propiamente dita   e o destinado  no seu caso á actividade de reparacións,    e todo iso, non tan só  por garantía  de cohesión espacial,  senón tamén para evitar, que unha vez extinguido o veto do naval a  planta puidese ser destinada a actividades  distintas das establecidas na finalidade prevista.
Para ese efecto, aínda que non parece expor dúbidas  a delimitación da zona destinada á fabricación de buques e dispositivos navais, maior grao de precisión esixe a definición  da área reservada ao sector de reparacións, pois ademais da incorporación das  actuais instalacións con anexión  de espazos ociosos, é necesario  a reordenación de tránsitos interiores, introducindo na planificación o emprazamento e  construción dun terceiro dique seco  intermedio aos dous  actuais,  cuxas características superen as limitacións existentes para garantir o aloxamento no seu interior  de megabuques de última xeración tipo Post-Panamax, a fin de completar unha oferta ilimitada no mercado  de reparacións.
 Dique seco de imprescindible execución  no marco dunha situación  xeográfica privilexiada,  como única solución seria e  eficaz para ampliar a oferta e poder así prestar sen excepción servizos de mantemento e reparación ao conxunto de unidades de frota de todos os tráficos marítimos  que ben recalen en instalacións portuarias da ría, ou daqueloutros que  discorran pola ruta atlántica Norte-Sur.
Actuación que aínda representando un  investimento millonario, de partida  contaría  con condicións de rendibilidade probada, tendo de engadir a iso, que   ademais de proporcionar   un incremento do mercado laboral axudaría á reactivación da economía; por iso é polo que, se a administración titular non está en posición de investir neste proxecto, ou como Goberno  impídello a aplicación dalgunha  extravagante directiva europea,  entón debe dar a explotación  en réxime de concesión a unha empresa apropiada que ademais  de dispor de medios económicos  para sufragar a execución da nova infraestrutura  conte coa experiencia  debida en manexar con eficiencia o desenvolvemento da actividade.
Pero en todo caso, calquera determinación sobre o particular, forzosamente pasa  por tomar o control urbanístico do estaleiro, deixando sen efecto por inadecuada a aplicación da vixente ordenación   xenérica, máxime cando a  inexistencia dunha ordenación detallada facilita destinar  o recinto a actividades alleas ao naval, correspondendo  á corporación de Fene impor o rigor urbanístico, a non ser que os seus membros  opten por seguir encartándose  ás imprevisibles decisións do Executivo que ostenta o Partido Popular.

 

Fene: a Rolda Oeste e Astano