Deber

|

Algunhas persoas con grao recoñecido de dependencia poden optar á libranza vinculada ó servizo. Unha prestación económica que ten carácter periódico e recoñecese so cando o acceso a un servizo público ou concertado non resulta posible por falta de plazas. A súa cuantía establecese nuns límites en función do grao de dependencia e da capacidade económica da persoa usuaria. Está vinculada á adquisición do servizo do que se ten o dereito recoñecido: centro de día,axuda no fogar, residencia, e debe ser prestado por unha entidade privada acreditada. 

En Galicia os servizos de residencia son os máis demandados. A partir da entrada en vigor da modificación da lei do 5/7/2018 o tipo de iva a aplicar nas facturas pasou do 10% ao 4% , so para os casos nos que a financiación pública supere o 10% do prezo do servizo. 

Informar deste dereito de reducción é un deber que  moitas empresas aínda non fixeron.

Deber